مشخصات خرید زعفران از شرکت زعفران نطنز

مشخصات زعفران شرکت زعفران نطنز برای خریداران گرامی.

مشخصات خرید زعفران از شرکت زعفران نطنز

ویژگی های زعفران برای تامین کنندگان گرامی با هر مقدار وزن سفارشی تا 2 تن زعفران

ویژگی ها مقدار

خامه همراه با کلاله

0.5

مواد خارجی مربوط به گیاه زعفران(حدکثر درصد جرمی)

0.1

مواد خارجی محیط

منفی

رطوبت و مواد فرار (حداکثر درصد جرمی)

8

حداقل پیکروکروسین

85

حداقل سافرانال

20-30

حداقل کروسین

230

رنگ افزودنی

منفی

وضعیت ظاهری

قلم متوسط ، قرمز روشن

نرمه و شکسته (حداکثر / درصد وزنی)

2.5

طعم و عطر

مخصوص به خود ، کمی تلخ مزه و تند عاری از هر گونه طعم خارجی

نمونه برداری

بر اساس استاندارد ملی به شماره 3659

روش آزمون

بر اساس استاندارد ملی به شماره 1197، 2،1619،259-259

وضعیت ظاهری

عاری از هرگونه قارچ، حشرات مرده، مو، پر، ریگ و شن.

مشتریان ما